OFERTA / Szkolenie zgrzewaczy rur PE

KURSY SZKOLENIA ZGRZEWACZY

Termin egzaminu wg normy PN-EN 13067 UDT – 15-16.04.2020 dla branży gazowniczej i wodociągowej
Termin szkolenia INIG dla zgrzewaczy z egzaminem 15-16.04.2020 dla branży wodociągowej
Termin szkolenia INIG dla dozoru z egzaminem 15-16.04.2020 dla branży gazowniczej i wodociągowej
Termin weryfikacji uprawnień INIG 15.04.2020 dla branży gazowniczej i wodociągowej

Miejsce szkolenia: Gliwice

Kurs przeznaczony jest dla dozoru technicznego oraz monterów /zgrzewaczy/ rurociągów z
tworzyw sztucznych.
Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.
Nadzór nad szkoleniami prowadzi Urząd Dozoru Technicznego, Instytut Nafty i Gazu –
Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie oraz firma Georg Fischer.
Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zgłoszenie się niezbędnej, minimalnej ilości uczestników.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zastrzegamy sobie prawo odwołania kursów (przełożenia na późniejszy termin), o czym poinformujemy, jeśli zajdzie konieczność spowodowana powyższą przyczyną.

udtSZKOLENIE NR 1

ZGRZEWANIE DOCZOŁOWE I ELEKTROOPOROWE RUR i SIODEŁ

 

Szkolenie teoretyczne oraz praktyczne zgodne z normą PN-EN 13067 podgrupa materiałowa 3.4, 3.5, 3.6, 3,7, 3.8 oraz egzamin przed inspektorem UDT.

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo elektryczne – bezpieczeństwo zgrzewarek – napięcia prądu stosowane przy zgrzewaniu – szkodliwość gazów i oparów – utrzymanie i obsługa sprzętu elektrycznego – zagrożenie wybuchowe i pożarowe – przechowywanie rur i kształtek (kielichy i siodła) – przechowywanie zgrzewarek – obsługa wyposażenia.
2 Tworzywa sztuczne
Łańcuchy polimerowe – klasyfikacja tworzyw termoplastycznych – kopolimery – własności termiczne ( np. temperatura zeszklenia )
3 Oznaczenia termoplastycznych tworzyw sztucznych
PVC – PP – PE – PVDF – ECTFE,FEP,PFA
4 Identyfikacja termoplastycznych tworzyw sztucznych
Oznaczanie tworzyw sztucznych – oznaczanie kształtek (kielichy i siodła) – oznaczanie rur
5 Przetwarzanie termoplastycznych tworzyw sztucznych
Metody wtrysku – metody ekstruzji – metody wytłaczania
6 Typy i symbole złączy spajanych
Typy złączy spajanych – symbole złączy spajanych
7 Procesy zgrzewania
Proces zgrzewania – wyposażenie – dokumentacja zgrzewania
8 Instrukcja technologiczna zgrzewania
Przygotowanie rur i kształtek (kielichy i siodła) – przygotowanie narzędzi – – zgrzewanie siodłowe – wyposażenie – dokumentacja zgrzewania
9 Zapisy dotyczące zgrzewania
10
Kontrola
Ocena wizualna – badania nieniszczące
11 Badania niszczące
Próba rozciągania – Próba zginania – Próba oddzierania
12 Certyfikacja
13 Egzamin praktyczny

 

SZKOLENIE NR 2

 

SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I UŻYTKOWANIA RUROCIĄGÓW Z POLIOLEFIN (POLIETYLENU, POLIPROPYLENU) PRZY ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII ŁĄCZENIA METODĄ ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO I ELEKTROOPOROWEGO.
Kurs kończy się uzyskaniem:
• zaświadczenia Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie dla zgrzewaczy lub nadzoru w zakresie wykonywania połączeń rurociągów z poliolefin metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego.
• zaświadczenia o uzyskaniu kwalifikacji do wykonywania robót montażowych przy budowie sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, rurociągów przemysłowych z rur PE i innych poliolefin poprzez łączenie różnymi metodami
• certyfikatu na zgrzewanie i montaż produktów szwajcarskiej firmy GEORG FISCHER
PROGRAM SZKOLENIA:

Część teoretyczna
1 Wiadomości wstępne
Historia rozwoju polimerów
Historia rozwoju produkcji rur polietylenowych do rozprowadzania gazu
Polietylen. Budowa i otrzymywanie
Rozwój budownictwa sieci gazowych z rur polietylenowych w Polsce
2 Właściwości polietylenu, jego cechy i oznaczenia
Podstawowe wymagania dla materiałów polietylenowych do produkcji rur dla gazownictwa w świetle
wymagań norm PN-EN 12007-2 oraz PN-EN 1555-1
Gęstość, wskaźnik szybkości płynięcia, stabilność termiczna
Odporność na działanie składników gazu
Odporność szybką propagację pęknięć, odporność na powolne pękanie
Klasyfikacja MRS, klasy polietylenu
3 Produkcja rur PE, typoszeregi.
Wymagania odnośnie rur polietylenowych wg PN-EN 12007-2 oraz PN-EN 1555-2
Geometria rur — sposób pomiaru
Powierzchnia rur, barwa, oznaczanie rur
Szereg wymiarowy rur polietylenowych (SDR)
Naprężenia w ściankach rury, współczynnik bezpieczeństwa
Rozszerzalność termiczna rur, wydłużenie względne przy zerwaniu
Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne przy próbie hydrostatycznej
Odporność na zaciskanie
4 Kształtki do budowy sieci gazowych
Wymagania jakościowe dotyczące kształtek PE wg PN-EN 12007-2 oraz PN-EN 1555-3
Kształtki z końcówkami bosymi
Kształtki elektrooporowe
5 Wymagania jakościowe dotyczące kurków z polietylenu wg PN-EN 1555-4
Wymagania materiałowe, konstrukcja kurka
6 Wymagania jakościowe dotyczące połączeń polietylen/stal
7 Wymagania jakościowe dotyczące przyłączy domowych do gazu
8 Zasady składowania i transportu dla rur PE przeznaczonych dla gazownictwa i wody
9 Właściwości gazów palnych
10 Budowa gazociągów oraz prace eksploatacyjne na sieciach gazowych — systemy dystrybucji gazu ziemnego z rur polietylenowych
Lokalizowanie gazociągów głębokość układania, odległości od uzbrojenia podziemnego
Strefy kontrolowane Budowa gazociągów: układanie rur, zasypywanie
Próby ciśnieniowe Elektryczność statyczna w gazociągach
Przenikalność gazu przez ścianki rur PE Ocena zgodności elementów sieci gazowych z polietylenu
11 Rury z polietylenu „PE 100+”. Spełnienie podwyższonych wymagań eksploatacyjnych
12 Sieci gazowe na terenach górniczych oraz aktywnych sejsmicznie
13 Nowe materiały i technologie budowy sieci gazowych
14 Technologia łączenia rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych (część teoretyczna)
Zgrzewanie doczołowe
Przygotowanie elementów do zgrzewania
Sprzęt do zgrzewania
Procedury zgrzewania
Ocena jakości połączeń zgrzewanych, dokumentacja WPS, protokół zgrzewania
15 Technologia łączenia rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych (część teoretyczna)
Zgrzewanie elektrooporowe
Przygotowanie elementów do zgrzewania
Sprzęt do zgrzewania
Procedury zgrzewania
Ocena jakości połączeń zgrzewanych, dokumentacja WPS, protokół zgrzewania
16 Zastosowanie tworzyw sztucznych do rehabilitacji technicznej rurociągów
17 Warunki BHP przy budowie i użytkowaniu sieci gazowych z rur PE
18 EGZAMIN TESTOWY

Część praktyczna
1 Wiadomości wstępne
Technologie łączenia rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych
Rodzaje oraz podstawowe elementy składowe, urządzeń do zgrzewania doczołowego
Rodzaje oraz podstawowe elementy składowe, urządzeń do zgrzewania elektrooporowego
2 Zgrzewanie doczołowe
Procedura zgrzewania Prezentacja zgrzewania Ocena jakości połączenia Ograniczenia w łączeniu rur w technologii zgrzewania doczołowego Egzamin
3 Zgrzewanie elektrooporowe
Przygotowanie elementów do zgrzewania:
Procedura zgrzewania
Prezentacja zgrzewania
Ocena jakości połączenia
Ograniczenia w łączeniu rur w technologii zgrzewania elektrooporowego Egzamin (zgrzew mufowy i siodłowy)

W razie zainteresowania prosimy o przesłanie fax-em (+48 32 332 67 46), e-mailem serwis@sanit-serwis.com
lub pocztą wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik).
Ostateczny termin zgłoszenia do dnia 08.04.2020

Oferujemy usługi serwisowe w zakresie napraw i kalibracji zgrzewarek elektrooporowych i doczołowych produkcji GEORG FISCHER +GF+, a także usługi zgrzewania rur polietylenowych w zakresie średnic Ø 25 —Ø 500.

Pobierz formularz zgłoszeniowy